preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj
Autor: Virgil Jureškin, 12. 11. 2018.

Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) te članka 8. Pravilnika o radu  Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

  1. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na posao
  2. Učitelj/ica matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno do povratka radnice na posao
  3. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme
  4. Stručni suradnik/ca pedagog – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na posao

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Na natječaj potrebno je dostaviti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od šest mjeseci od dana raspisivanja natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat  koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa priložiti tražene isprave u originalu ili ovjerenom presliku kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je izabran.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Osnovna škola Majstora Radovana, 21220 Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12.

Rok za prijavu  kandidata od 12. 11. 2018. do 20. 11. 2018. godine.

 

Klasa: 112-01/18-01-520

Urbroj: 2184-19-01-18-2

Trogir, 12. 11. 2018.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju